Voorwaarden

1.Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen/ herstellingen gerealiseerd door Egantica alsmede op haar facturen.

En partijen erkennen uitdrukkelijk hiervan geenszins af te wijken. Door de ondertekening van het orderformulier of het geven van toestemming,

verklaart de koper/ opdrachtgever zich akkoord met deze verkoopvoorwaarden bevestigt hij er kennis van te hebben genomen.

2.klachten en/of bezwaren dienen schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd geuit worden binnen de 8 dagen na inbezitneming van de verkochte goederen of geleverde prestaties.

3.verkochte goederen en prestaties moeten volledig betaald zijn op de vastgestelde betaaldatum.

4.De verkoper staat niet in voor zichtbare gebreken, welke niet cfr. art. 2 ter kennis werden gebracht, noch voor verborgen gebreken, welke niet onmiddellijk na hun ontdekking worden gemeld.

5.Facturen en/ of verkoop bonnen zijn contact betaalbaar op hun factuurdatum, welke tevens de vervaldatum is te Rijkevorsel.

5.1Bij gebreke aan correcte betaling is de koper automatisch en zonder verdere ingebrekestelling een nalatigheidsinteresten verschuldigd van 10%`s jaar op het verschuldigde bedrag, alsmede een forfaitaire verhoging van 10%. Indien de koper zijn betalingsverplichting niet nakomt, zal de koop geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden en zal de koper wegens contractbreuk een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 45% van de verkoopprijs, onverminderd het recht voor Egantica om de werkelijke schade te vorderen Voor geschillen tot 1.859,20 euro is het vredegerecht bevoegd, terwijl voor eventuele geschillen die daaronder inbegrepen weigering van betaling of wanbetaling, zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd zijn.

5.2 De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling.

6. Geplaatste bestellingen kunnen slechts worden geannuleerd binnen de 14 dagen met aangetekend versturen na egantica.Egantica mag onkosten aanrekenen en eventueel een schadevergoeding van 45% van de overeengekomen koopprijs eisen.

6.1 bestellingen waar de factuur langer dan 30 dagen oud is kunnen niet geannuleerd meer worden,

ongeacht wat de reden is van de koper behalve bij overlijden van de koper als het voertuig niet ingeschreven is geweest anders gaan de kosten na de nabestaande van de overleden koper.

Leverdatum dat door onvoorzienbare omstandigheden en overmacht uitlopen blijft de overeenkomst geldig .

7.Offertes + leveringstermijnen zijn vrijblijvend en niet bindend voor de verkoper.

Het louter verstrijken van de leveringstermijn vernietigt niet de overeenkomst en kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van Egantica.

8.Vervoer of verzending van materialen geschiedt op risico van de klant.

9.Ontijdige levering of ontijdige prestaties te wijten aan overmacht hebben geen enkel nadelig rechtsgevolg voor de verkoper.

10.Cheques en wissels worden geboekt als betaling bij bevestiging van dekking.

11.Het trekken van wissels kan zonder akkoord tussen partijen nooit aanleiding geven tot schuldvernieuwing of op enigerlei andere wijze enige afwijking op huidige factuurvoorwaarden uitlokken.

12.Het bevoegdheidsbeding onder artikel 7 primeert op alle andere bevoegdheidsreglementeringen,

opgenomen hetzij in elk Gerechtelijk Wetboek, elk Burgerlijk Wetboek, eender welk verdragsrecht of eender welke andere reglementering, nationaal, buitenlands of internationaal.

13.Ingeval van veroordeling van een buitenlandse persoon i.g.v. wanbetaling of om eender welke ander reden, zij het een natuurlijk - of rechtspersoon, is,

ten einde de veroordeling tegenstelbaar en afdwingbaar te maken in het buitenland,

geen exequaturprocedure vereist maar is de betreffende veroordeling middels tussenkomst van de ter plaatse optredende uitvoerende instanties,

afdwingbaar en uitvoerbaar op de expeditie van de uitspraak van veroordeling.

14.Agenten, vertegenwoordigers of tussenpersonen kunnen geen facturen innen, noch de verkoper binden, behoudens in geval van retroactieve en schriftelijke bekrachtiging voor de verkoper.

15.De verkoop/ opdracht van nieuwe voertuigen of tweedehands geschiedt zonder enige garantieverplichting in hoofde van Egantica,

behoudens anders schriftelijk overeengekomen.

Indien de garantie geschiedt onder de voorwaarden van de producent van het voertuig (fabrieksgarantie)

of onder de bepalingen van een verzekeringspolis erkent de koper/ opdrachtgever bij ondertekening van de overeenkomst uitdrukkelijk kennis te hebben van de bepalingen van deze garantievoorwaarden en deze uitdrukkelijk te aanvaarden.

De fabrieksgarantie is de wettelijke 2 jaar garantie op het voertuig conform volgens burgerlijk wetboek artikelen 1649bis

16.1. Commerciële garantie/wettelijke fabrieksgarantie Elke tekortkoming zoals abnormaal gebruik, storing,

of defect bv km teller oplichting van een controlelampje (niet exhaustieve lijst) zal van zodra zij ontdekt wordt, moeten worden gemeld aan de erkend hersteller van het merk .

De garantie dekt het gebrek en haar gevolgen niet indien u niet heeft gehandeld van zodra het gebrek is ontdekt.

Elk gebrek dat niet werd gemeld voor het verstrijken van de commerciële garantie geeft geen enkel recht op garantie.

De interventies gedaan uit hoofde van de commerciële garantie verlengen deze niet.

16.1.1. Deze garantie dekt : De herstelling of de vervanging, door een erkend vertegenwoordiger van het merk., van de onderdelen waarvan de leverancier. erkent dat ze defect zijn.

Bij niet erkenning van de leverancier is er geen garantie mogelijk.

Niet elk herstelling of onderdeel valt onder garantie inzake bv computer updates of bij gebrek aan de garantie voorwaarden constructeur of dagelijkse instructies die in de handleiding staan.

16.1.2 De garantie is van toepassing op voorwaarde dat : a) De periodieke nazicht en onderhouden zoals voorzien in het gebruik – en garantieboekje op de voorziene tijdstippen

zijn uitgevoerd (met naleving van de aanbevelingen van de fabrikant)plus de dagelijkse controles voorgeschreven in de gebruik handleiding . b)het voertuig niet werd gebruik voor andere doeleinden dan de bestemming vb beroepsmatig of koeriersdiensten.

De garantie dekt niet : a) De kosten voor het gewone onderhoud van het voertuig (periodieke onderhoudsinterventies vermeld in het gebruik – en garantieboekje) of voortvloeiend uit de normale slijtage van de onderdelen. b)

De onderdelen die normaal verslijten zoals bijvoorbeeld : ruiten, lampen, bougies, zekeringen, filterelementen, aandrijfriemen, aandrijfkettingen, wieltjes, luchtbanden, remvoering

(koppeling, remmen), uitlaatpijpen (door corrosie), batterij, versieringen, motorslijtage onderdelen zoals zuigers en koppen.

De volledige garantie vervalt door opvoeren en niet aan de fabrikant voorwaarden van de onderhoud intervallen.

Bij schade of niet juist gebruik of verkeerde brandstof vervalt de garantie ook mede het bewijs ook van leverancier wordt geleverd dat dit in geval gebeurt is

De kosten ten gevolge van de immobilisatie van het voertuig dat in gebreke valt kan egantica niet aangesteld worden voor vervangvoertuig of kosten van depannage of koste van immobilisatie.

17.De vennootschap is niet verantwoordelijk voor: schade aan het voertuig veroorzaakt tijdens het verblijf in de garage.

Verdwijning van voorwerpen die de klant in zijn voertuig heeft achtergelaten.

Alle schade welke derden lijden door toedoen van de voerder, welke alsdan als uitsluitend aangestelde van de klant wordt beschouwd.

18.Ter garantie van de nakoming van de betalingsverbintenissen door de klant blijft een voor herstel binnengebrachte vervoer ter beschikking van de hersteller - verkoper ter plaatse de garage totdat de volledige factuurschuld is gedelgd;

bij gebreke aan volledige betaling binnen de drie maanden na factuurdatum mag de betreffende vervoer ten voordele van de hersteller - verkoper zonder verdere verwittiging gebruikt of verkocht worden ter delging van de factuurschuld en waarbij het batig saldo ter beschikking van de klant wordt gehouden,

na afhouding van de door het in gebreke blijven van de klant veroorzaakte kosten en schadevergoedingen

(w.o. minimaal interesten en verhoging), één en ander onder voorbehoud van een bewezen schriftelijke andersluidende en door beide partijen ondertekende overeenkomst.

19. Ter garantie van het nakomen van de betalingsverbintenissen door de verkoper van een nieuwe of occasievoertuigen blijft de betreffende voertuig eigendom van de verkoper en ter plaatse de garage totdat de volledige koopsom is betaald,

behoudens andersluidende en bewezen schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

20. Indien na de 2° herinnering het voertuig dat werd onderhouden, hersteld of onderzocht werd,

niet door zijn eigenaar werd afgehaald zal hem een geïndexeerde huur van 2,50euro per dag exclusief BTW

(Indexbasis 100 van 1996) in rekening worden gebracht ten titel van opslagkosten met inbegrip van de datum van de tweede herinnering.

21. Afhaling van de koopwaar ter plaatse magazijn geldt als levering en aanvaarding.

De koper/ opdrachtgever erkent het voertuig of product te hebben gecontroleerd en dit te aanvaarden in de staat waarin het zich bevindt op het ogenblik van de in ontvangstneming,

alsmede de eigendomsdocumenten te hebben verkregen en af te zien van elke dusdanige vergoeding lastend Egantica.

Alle klachten betreffende de herstellingswerken moeten per aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen overgemaakt worden, bij gebreke waarvan zij niet meer rechtsgeldig zullen worden beschouwd.

22.De voertuigen die ons toevertrouwd worden, zelfs als ze bestuurd worden door ons of ons personeel,

blijven gedekt door de verzekeringen onderschreven door de klant en bij gebrek aan dekking door een verzekering onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant.

23. off-road voertuigen hebben geen garantie

24. Voertuig wordt verkocht aan eerste eigenaar, als je het voertuig verder verkoopt, heeft die persoon geen garantie op het voertuig.

25. Het is belangrijk dat je de voertuig op tijd op onderhoud brengt, want als je te ver doorrijd vervalt zo is zo u garantie op u voertuig

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password