egantica

(0032)0494940574

Drijhoek 33, 2310 Rijkevorsel, belgie

Info@egantica.be

verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden Webshop

Algemene verkoops- (en reserverings)voorwaarden geldig voor de Egantica-webshop.

Beste klant,

Bij Egantica willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in EGANTICA stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u dit meldt.
De zetel van EGANTICA vof is gevestigd in België, te 2340 Vlimmeren, heidijk 30.

De hierna volgende verkoopsvoorwaarden zullen van toepassing zijn op de verkoop van alle artikelen die u terugvindt op de website van EGANTICA.

 

Uw bestelling

Bestellen op onze site is kinderspel!

Procedure:

Navigeer doorheen onze site en klik op elk artikel of op elke foto om meer info over dat artikel te bekomen of om een grotere foto te zien.

Wanneer u dat artikel wenst te bestellen wordt u door een eenvoudige klik op het woordje “Bestellen” naar het bestelformulier voor dat artikel geleid.

Klik op het woordje “Bestellen” naast het juiste artikel, in de juiste maat (indien van toepassing) en dat artikel wordt toegevoegd aan uw persoonlijk winkelkarretje.

Hier kan u het juiste aantal ingeven en de nodige aanpassingen doen.

Indien uw bestelling volledig is, selecteert u “Kassa” op het overzichtje.

Indien u meer dan 1 artikel bestelt en er is een groot verschil tussen de verschillende leveringstermijnen, kan u ervoor kiezen de artikels te groeperen in 1 bestelling of verschillende bestellingen in te geven. Let wel : we zijn genoodzaakt per bestelling verzendingskosten aan te rekenen.

als je de besteling samen wil laten komen waneer alle producten voorradig zijn even bij extra info te vermelden normaal als wij dit zien bij een bestelling of we hebben geen stock meer wordt u verwittig wij hebben de reacht de spulen binnen 30 dagen te leveren als er geen stock meer is er is dus geen herroepingsrecht voor de klant als we met een backorder werken dan reken we de verzendkosten nog aan de klant bij een tweede verzending gelieve dit in acht te houden

Indien u reeds geregistreerd bent op onze website, kan u nu inloggen door middel van uw e-mailadres en paswoord.

Indien u nog niet bent geregistreerd op onze website, klikt u op “regestreer uw account”. Hier kan u uw gegevens invullen en zelf een paswoord voor uw account kiezen. Wanneer al uw gegevens zijn ingevuld, klikt u op “Ga verder”.

U kan nu het facturatie- en leveringsadres bevestigen of (indien nodig) wijzigen. Wanneer alle gegevens correct zijn ingevuld, klikt u op “Ga verder”.

U krijgt nu een overzichtje te zien van uw bestelling. Wanneer alles ok is, klikt u op “Betalen”.

Voor de betaling wordt u doorverwezen naar de site van MOBILE of paypal. U kan een keuze maken tussen betaling per overschrijving reken hier wel langere verwerkingstijd en leveringstijd bij, via kredietkaart of via BanContact/Mister Cash of paypal u kunt ook gewoon bij ons afhalen en cash betalen.

Indien de betaalgegevens aanvaard zijn, wordt u terug naar onze site geleid.

Elke reservatie of bestelling zal zo vlug mogelijk bevestigd worden per e-mail. Hierbij wordt u ook op de hoogte gebracht van uw persoonlijke log-in gegevens en ontvangt u ook een link om uw order status te kunnen raadplegen.
Gelieve bij niet-ontvangst contact op te nemen met ons.

EGANTICA kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van foutieve gegevensinvoer door de klant. Als klant ben u verantwoordelijk voor alle zendingen van EGANTICA die u toekomen op uw opgegeven woonst- of leveringsadres. Om ieder misbruik te voorkomen, raden we u aan ons, bij verhuizing, uw adreswijziging onmiddellijk door te geven.

EGANTICA behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te nemen of te weigeren. Op eenvoudig verzoek zal de klant de reden van de weigering worden meegedeeld.

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en EGANTICA wanneer EGANTICA de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website.
De administratie van EGANTICA geldt als bewijs van de door u aan EGANTICA verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door EGANTICA verrichte leveringen. EGANTICA erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het plaatsen van een bestelling en dus het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.


ARTIKEL 1 – Definities
ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer
ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid
ARTIKEL 4 – Het aanbod
ARTIKEL 5 – De overeenkomst
ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht
ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping
ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
ARTIKEL 9 – De prijs
ARTIKEL 10 – Conformiteit en Garantie
ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering
ARTIKEL 12 – Duurtransacties duur, opzegging en verlenging
ARTIKEL 13 – Betaling
ARTIKEL 14 – Klachtenregeling
ARTIKEL 15 – Respect voor uw persoonlijke gegevens
ARTIKEL 16- peroosnlijke gegevensARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een
door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

.
ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

EGANTICA is een handelsnaam van EGANTICA vof.
heidijk 30
2340 vlimmeren
Tel nr 0494940574
info@egantica.be


BTW nummer BE 0507 905 262ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


ARTIKEL 4 – HET AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
– daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
– ondernemer de prijs garandeert;
– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
– of de overeenkomst na de tot stand koming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
– wijze deze voor de consument te raadplegen is;
– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
– de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
– de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.


ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de verpaking geopent is of beschadigt wordt terug geleverd dan vervalt het herroepingsrecht van de consument. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De consument moet er rekening mee houden dat de terug zend kosten ten lasten van de consument is en de ondernemer recht heeft de verzendkosten van de producten richting de consument als onkosten af kan trekken daarmee zeggende dat consument bedrag min de verzendkosten terug krijgt op zijn rekening.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste zeven dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening en de verzendkosten van de producten vervallen bij terugbetaling aan consument.

 1. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen min de verzendkkosten van de producten richting de consument.


  ARTIKEL 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

  1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
  consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 2. de producten met kortingen of solden verkocht zijn of combinatie via producten zodat de consument een korting op de normaale prijs heeft verkregen.
 3. bij beschadeging van de producten of de verpaking kan deze geweigerd worden om terug betaald te worden of terug genomen te worden of een gedeeltelijke betaling gedaan worden de consument wordt hier van verwittigd via mail.
 4. gepernoliseerde stickers of drukwerk of op maat gemaakte artikelen of speciale artikelen worden ook niet terug genomen.
  3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c. betreffende weddenschappen en loterijen.


  ARTIKEL 9 – DE PRIJS

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Prijs verhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4. Prijs verhogingen vanaf 3 maanden na de tot stand koming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijs verhoging in gaat.
  5. Het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


  ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, die in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de tot stand koming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 5. De ondernemer heeft maar beperkte aansprakelijkheid op garantie bij producten als deze voor de motor of motorsport word gebruikt gezien op schade die door de consument gemaakt kan zijn en hardere slijtage kunnen hebben bij extreeme gebruiken.

De garatie is dan ook alleen op fabricage fouten toepasselijk van de producten.


ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt of de plaats van afhaling
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de consument.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


ARTIKEL 12 – DUURTRANSACTIES DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggings regels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


ARTIKEL 13 – BETALING
1. Alle prijzen in de webwinkel van EGANTICA zijn uitgedrukt in euros, inclusief de BTW en exclusief verzendkosten.
2. Alle bestellingen worden door EGANTICA thuisbezorgd. Binnen België wordt voor orders verzendkosten berekend aan het gewicht van verzending.
3. Eventueel verleende kortingen zijn altijd eenmalig.
4. Alle bestellingen moeten vooraf aan ons worden voldaan. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


ARTIKEL 14 – KLACHTENREGELING

Klachten dienen binnen de 7 werkdagen met een aangetekend schrijven gemeld te worden.
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. .
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

15. Respect voor uw persoonlijke gegevens


 1. egantica zal uw persoonsgegevens opnemen en verwerken in een of meer bestanden. Het doel van deze verwerking is het door kunnen nakomen van de overeenkomst die u en EGANTICA zijn aangegaan, alsmede het kunnen aanbieden van persoonlijke aanbiedingen. Uw gegevens zullen NIMMER aan derden verstrekt worden.
  2. De persoonlijke gegevens die verwerkt worden, zijn die gegevens welke u heeft ingevuld tijdens de bestelprocedure.
  3. U kunt te allen tijden uw persoonlijke gegevens verstrekt krijgen, zoals die bij EGANTICA bekent zijn. Dit kunt u schriftelijk aanvragen. Wij zullen dan zo snel mogelijk een overzicht verstrekken bij EGANTICA aanwezige gegevens.
  4. Veilig bestellen. Als u producten bij EGANTICA bestelt, dan is het nodig persoonlijke gegevens in te vullen. EGANTICA draagt er zorg voor dat al uw persoonlijke gegevens veilig worden opgeslagen. Er worden geen klant- en betaalgegevens op het internet opgeslagen.

Disclaimer

Deze website is met de grootste zorg samengesteld door egantica, desondanks kunnen zich toch incidentele onjuistheden voordoen. Wij wijzen u op de volgende bepalingen.

Informatie
Alle prijzen op deze site zijn in Euro en inclusief 21% BTW en exclusief verzendingskosten, tenzij anders is aangegeven. De informatie die op deze website wordt geboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten.

Aansprakelijkheid
Mocht blijken dat er op deze site onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt EGANTICA geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan EGANTICA geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

COPYRIGHT

alles op onze site is copyright bij zonder toesteming iets te kopieren of te gebruiken kunnen er gerechtelijke kosten uitvloeien.

onze logo en naam is bescherm er mag zonder toesteming van de eigenaar compleet geen vorm of copie of logo of naam wat op egantica trekt of vermeederd wordt, met een woord gebruikt mag, gemaakt worden.


Laatste aanpassing 1 maart 2015

×

Powered by WhatsApp Chat

× chat service